Puszcza Bolimowska

Puszcza Bolimowska i znajdujący się na jej terenie Bolimowski Park Krajobrazowy to obszar o wyjątkowej przyrodniczej wartości, usytuowany na granicy województw łódzkiego i mazowieckiego. Park powstał w 1986 roku i od tamtej pory jego obszar kilkukrotnie był powiększany, obecnie zajmuje powierzchnię 20 tys. hektarów.

Bolimowski Park Krajobrazowy rozciąga się on na terenie Puszczy Bolimowskiej, a jego obszar obejmuje tereny od Skierniewic, przez Łowicz, Bolimów, aż po Żyrardów. Lasy parku są pozostałością puszcz Bolimowskiej, Wiskickiej, Miedniewickiej, Korabiewskiej i Jaktorowskiej stanowiąc tym samym enklawę wokół terenów które w wyniku działalności człowieka zostały rpzekształcone na tereny rolnicze.

Przez środek Puszczy Bolimowskiej płynie rzeka Rawka, która zachowała swój naturalny charakter silnie meandrującej rzeki nizinnej. Jej dolina jest ważnym korytarzem ekologicznym i jest objęta ochroną jako rezerwat przyrody Rawka. W krajobrazie parku dominuje lekko falista równina polodowcowa, która urozmaicona jest wciętymi w nią dolinami Rawki i jej większych dopływów, terasami oraz rzadko spotykanymi wydmami piaszczystymi.

Puszcza Bolimowska znajduje się w dorzeczu rzeki Bzura, do której największą rzeką w parku jest właśnie Rawka. Główne dopływy Rawki na tym terenie to Chojnatka, Rokita, Korabiewka i Grabinka. Dolina Rawki, o szerokości od kilkuset metrów do ponad kilometra, stanowi największą atrakcję krajobrazową i przyrodniczą parku. Rzeka tworzy wiele meandrów i starorzeczy. Brzegi doliny są wyraźnie zaznaczone, czasami nawet strome. Całą tę malowniczą scenerię otaczają lasy Puszczy Bolimowskiej, rosnące w pewnej odległości od rzeki. Dno doliny jest zróżnicowane i obejmuje łąki, torfowiska i zespoły zarośli.

Na obszarze parku i jego otuliny znajduje się także kilka mniejszych kompleksów stawów rybnych, takie jak te w Nieborowie, na Polanie Siwica, w uroczysku Buczyna, koło Kamionu i Wycześniaka oraz w Patokach i Jeruzalu. Te miejsca stanowią dodatkowy walor przyrodniczy parku, przyciągając miłośników przyrody i wędkarzy.

  Ogrody w Arkadii i Nieborowie

Polany Puszczy Bolimowskiej

Polany Puszczy Bolimowskiej stanowią wyjątkowy obszar ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000. Powierzchnia tego obszaru wynosi 134 ha i jest podzielona na pięć powiązanych ze sobą enklaw. Głównym celem wyznaczenia tego terenu jest zapewnienie długotrwałej ochrony naturalnych siedlisk oraz populacji gatunków roślin i zwierząt, które są zagrożone wyginięciem. Obszar ten ma szczególne znaczenie dla ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem, do których należą między innymi modraszek nausitous (Phengaris nausithous) oraz modraszek telejus (Phengaris teleius).

Okoliczne zabytki i muzea

W najbliższym otoczeniu Parku można odnaleźć bogate ślady kultury materialnej, które świadczą o historycznym znaczeniu tego regionu:

 1. Zespół pałacowo-parkowy i kościół w Nieborowie: To malownicze miejsce stanowi przykład doskonałego połączenia przyrody z architekturą. Pałac i przylegający do niego park wraz z kościołem są wyjątkowym przykładem architektury z epoki.
 2. Park romantyczny w Arkadii: Ten urokliwy park jest przykładem idealnego zaaranżowania przyrody w stylu romantycznym, co stanowi istotny element dziedzictwa kulturowego.
 3. Renesansowe kościoły i zabudowa małomiasteczkowa w Bolimowie: Bolimów zachowuje piękne ślady historii w postaci renesansowych kościołów i malowniczej zabudowy małomiasteczkowej, które są prawdziwym skarbem kulturowym.
 4. Osada fabryczna w Żyrardowie: Ta historyczna osada fabryczna jest znaczącym świadectwem rozwoju przemysłu w regionie i stanowi niezwykły element dziedzictwa.
 5. Zabytki Łowicza: Miasto to obfituje w wiele zabytków, w tym muzeum regionalne w gmachu pomisjonarskim z XVIII wieku, bazylikę katedralną z okresu 1625–1658, kościół oo. Pijarów z lat 1672–1680, klasycystyczny ratusz z lat 1825–1828 oraz kościół Św. Ducha, który powstał na początku XV wieku.
 6. Zabytki Skierniewic: Skierniewice również kryją wiele historycznych skarbów, które obejmują zabytkowe budowle i inne cenne obiekty.
 7. Sanktuarium w Miedniewicach: To miejsce stanowi ważny ośrodek religijny i kulturowy w regionie, przyciągając pielgrzymów i miłośników historii.
 8. Dworzec w Radziwiłłowie: Ten elegancki dworzec to przykład architektury kolejowej z przeszłości, która nadal wzbudza zachwyt swoją urodą.
 9. Kościół i grodzisko w Starej Rawie: Stara Rawa to miejsce, gdzie można odkryć dawne ślady osadnictwa i religii, co stanowi fascynujący element kultury historycznej.
 10. Kościoły w Puszczy Mariańskiej, Jeruzalu, Bartnikach, Bełchowie i Wiskitkach: Te kościoły, choć niektóre z nich zostały spalone i częściowo odbudowane, wciąż stanowią cenne świadectwo historii i religijności regionu.
 11. Cmentarze z I wojny światowej w Kolonii Bolimowskiej-Wsi, Joachimowie Mogiłach, Wólce Łasieckiej, Budach Grabskich, Kamionie, Wiskitkach i Huminie: Te miejsca pełne są historii i pamięci po tragicznych wydarzeniach z okresu I wojny światowej.
 12. Cmentarz żydowski w Wiskitkach: Ten cmentarz stanowi ważne miejsce pamięci i jest świadectwem dawnej obecności społeczności żydowskiej w regionie.
 13. Dwory i parki podworskie: Region ten obfituje w dwory i piękne parki, które przypominają o dawnych czasach i stylu życia dawnych właścicieli.
 14. Leśna Galeria Rzeźby i Malarstwa Jana Graczyka w Budach Grabskich: To unikalne miejsce, gdzie sztuka współgra z przyrodą, tworząc niezwykłą atmosferę i inspirując do refleksji nad sztuką i naturą.